STREFA KLIENTA

Szanowny Użytkowniku,

Mając na uwadze ochornę i bezpieczeństwo danych osobowych oraz stosując się do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż:

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

 

Firma Handlowo-Produkcyjna "MP" Spółka Cywilna

33-115 Janowice, Lubinka 105, NIP: 993-065-02-05, REGON: 122489080,

dalej zwana jako: Firma Handlowo-Produkcyjna „MP” s.c.

 

Firma Handlowo-Produkcyjna „MP” s.c. przetwarza dane osobowe w celu:

- zawarcia umowy z Klientem lub Kontrahentem, wykonywania umów zawartych z osobami których dane dotyczą, realizowania obowiązków i uprawnień osób, których dane dotyczą wynikających z zawartych z Administratorem umów,

- w celach wskazanych w zgodzie – na podstawie tej zgody – w takim przypadku osoba, której udzielono zgodę może cofnąć zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; jednak odmowa wyrażenia zgody lub jej wycofanie spowoduje, że Firma Handlowo-Produkcyjna „MP” s.c. nie będzie mogła przetwarzać danych w celach wskazanych w zgodzie,

-marketing za pomocą narzędzi internetowych oraz drogą elektroniczną i telefoniczną produktów i usług, których dostawcą jest Administrator,

- badania satysfakcji, prowadzenie kampanii dotyczących informacji o produktach oraz poprawy jakości towarów i usług dla zwiększenia satysfakcji klientów,

-ustalenia, dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami,

-realizowania obowiązków i uprawnień Administratora jako pracodawcy lub usługodawcy, umożliwienie Firmie Handlowo-Produkcyjnej „MP” s.c. prowadzenia ankiet, mających na celu doskonalenie jakości świadczonych usług i produktów,

- oraz w związku z uczestnictwem w organizowanych przez Administratora akcjami promocyjnymi.

Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych. Podstawą prawną ich przetwarzania może lub mogą być:

1) zgoda – tj. dobrowolnie wyrażona zgoda na przetwarzanie danych – wskazana w Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,

2) wymogi kontraktowe – tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej Umowy Współpracy lub podjęcia na wniosek Klienta/Kontrahenta działań przed jej zawarciem – wskazane w Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – (składanie zamówień w naszej firmie),

3) wymogi ustawowe – tj. konieczność wypełnienia przez Firmę Handlowo-Produkcyjną „MP” s.c. obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa – wskazane w Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,

4) uzasadnione wymogi Administratora – tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów Firmy Handlowo-Produkcyjna „MP” s.c. – wskazane w Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 Rozporządzenia ust 1 pkt. b,c oraz f .

Pozyskane dane osobowe będą mogły być - w ramach ich przetwarzania w celach wskazanych powyżej - udostępniane innym niż Firmie Handlowo-Produkcyjnej „MP” s.c.;

-podmiotom gospodarczym i osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą współpracującym i wspierającym naszą firmę w realizacji w/w celów tj. podmiotom świadczącym usługi na rzecz Firmy Handlowo-Produkcyjnej „MP” s.c. np. podmiotom świadczącym usługi w zakresie transportu, audytorom, doradcom, IT,

- bankom w zakresie prowadzonych rozliczeń.

-uprawnionym podmiotom na podstawie i w zakresie stosownych przepisów przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Firmie Handlowo-Produkcyjna „MP” s.c. i w stosunku do niego.

- oraz organom państwowym i innym uprawnionym na podstawie i w zakresie stosownych przepisów prawnych.

Przetwarzanie pozyskanych danych osobowych przez Firmę Handlowo-Produkcyjną „MP” s.c. opiera się na zasadzie dobrowolności. Jednakże podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do świadczenia usług przez naszą firmę.

W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na podstawie prawnej w postaci uzasadnionych wymogów Firmy Handlowo-Produkcyjnej „MP” s.c. oraz do przenoszenia danych osobowych.

Ponadto osobie, której dane są przetwarzane przysługuje także prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych), wskazanego w aktualnie obowiązującej ustawie regulującej zasady ochrony danych osobowych.

W przypadku udostępnienia dla naszej firmydanych osobowych swoich pracowników, pełnomocników, członków zarządu, wspólników, współpracowników, kontrahentów, dostawców, beneficjentów rzeczywistych, członków rodzin lub innych osób (w tym w szczególności, lecz nie wyłącznie w przypadku, gdy upoważniacie Państwo swojego pracownika lub inną osobę do dostępu do danych) zobowiązani są Państwo do poinformowania tych osób:

1) o zakresie danych osobowych dotyczących tych osób, a przekazanych dla Administratora,

2) o tym, że Firma Handlowo-Produkcyjna „MP” s.c. jest Administratorem ich danych osobowych oraz, że przetwarza ich dane osobowe na zasadach określonych powyżej,

3) o tym, że są Państwo źródłem, od którego Firma Handlowo-Produkcyjna „MP” s.c. pozyskała ich dane.

Firma Handlowo-Produkcyjna „MP” s.c. dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

Firma Handlowo-Produkcyjna „MP” s.c.

Pełna informacja